Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Od 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Nabór potrwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich  i wynosi:

 • 3 tys. zł jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków
 • 4 tys. zł jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków
 • 5 tys. zł jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.
 3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
 4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z:

 1. Działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 2. Działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Rozwojem przedsiębiorczości kobiet.
 4. Inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 5. Upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 6. Reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 7. Rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy można znaleźć na stronie: www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.

Call Now Button