Podpisano umowę na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Gmina Dorohusk podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Całkowita kwota przyznanego grantu to 189 630,00 zł.

W ramach projektu Gmina Dorohusk dokona zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem do cyfryzacji urzędu gminy.

Celem grantu są działania, które służą zwiększeniu zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Call Now Button