Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Dorohusk przypomina właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, o obowiązku zawarcia z nowym rokiem 2022 indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne.

Dotyczy to m.in. sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom o dostarczenie lub przesłanie kopii ww. umów do Urzędu Gminy Dorohusk.  

 Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).
Call Now Button