Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.) zapraszam na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dorohusk, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu przez Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Okopach-Kolonii.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button