Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm.) zapraszam na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dorohusk, która odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dorohusk”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dorohusk.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button