Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) zapraszam na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dorohusk, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zapoznanie Rady Gminy z oceną zasobów pomocy społecznej gminy Dorohusk za rok 2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu przez Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Okopach-Kolonii.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Wolne wnioski, sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button