Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych.

Oferty w wersji papierowej można składać od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie m.in. pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, działalności charytatywnej, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocji i organizacji wolontariatu.

Dotacja zadań publicznych dotyczy wyłącznie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego:

  1. Przygotowanie lokalowe – doposażenie miejsc noclegowych/miejsc pobytu.
  2. Organizacja wolontariatu.
  3. Zakup środków medycznych, artykułów higieny osobistej, w tym sprzętu, przedmiotów niezbędnego dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami, jak również dla dzieci.
  4. Organizowanie pomocy dla dzieci w postaci zajęć integracyjnych, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, opieki nad dziećmi dla matek podejmujących pracę (np.: świetlice środowiskowe itp.)
  5. Zakup, przygotowywanie i transport posiłków do miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.
  6. Zakupu materiałów, środków, produktów, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest przez punkty dystrybucji, punkty recepcyjne, ośrodki pomocy lub inne instytucje prowadzące dystrybucję artykułów niezbędnych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb uchodźców.

Szczegółowe informacje na poniższej stronie:

Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Call Now Button