Kwalifikacja wojskowa 2024

Informujemy, iż kwalifikacja wojskowa dotycząca gminy Dorohusk przeprowadzona zostanie w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 8, w okresie od dnia 12 lutego do dnia 5 marca 2024 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023;
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny;
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button