Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dorohusk informuje, że w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5aa) gminy co najmniej raz 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień tych umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie gminy Dorohusk, w okresie od listopada 2023 r. do lipca 2024 r., na wezwanie zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków z zakresu przestrzegania przez właścicieli obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dorohusk, zgodnie z zamieszczonym poniżej planem kontroli.

Podczas kontroli sprawdzane będzie w szczególności posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty). Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Kontrola dotyczy roku 2022 oraz roku 2023.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dorohusk właściciele nieruchomości:

  • obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej niż raz na pół roku,
  • obowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z dokumentacji technicznej oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

UWAGA! W przypadku nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej ogłoszenie nie obowiązuje.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button