Konsultacje uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Dorohusk w roku 2021. Uwagi i opinie oraz propozycje zmian dotyczących niniejszego dokumentu składać można w terminie 21 dni od daty opublikowania.

Do konsultacji społecznych przedstawia się: Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie gminy Dorohusk oraz określenia sezonu kąpieliskowego.

Wyżej wymieniony dokument będzie dostępny od 29 styczna 2021 r. do 22 lutego 2021 r.

  • w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.dorohusk.com.pl
  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, pokój nr 13

Termin składania uwag, opinii i propozycji wyznacza się od 29 styczna 2021 r. do 22 lutego 2021 r. Uwagi, opinie i propozycje wnoszone po terminie nie będą uwzględniane. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Dorohusk.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button