Konsultacje uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk

Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Dorohusk w roku 2024.

Uwagi i opinie oraz propozycje zmian do w/w projektu uchwały należy składać od dnia 31 stycznia 2024 r. do dnia 24 lutego 2024 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, pokój nr 13 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dorohusk.com.pl z tytułem „Kąpielisko Gmina Dorohusk”

Uwagi, opinie i propozycje wnoszone po terminie nie będą uwzględniane. Organem właściwym do ich uwzględnienia jest Wójt Gminy Dorohusk.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button