Informacja o robotach geologicznych

Wójt Gminy Dorohusk informuje mieszkańców, że na terenie gminy Dorohusk prowadzone są roboty geologiczne oraz pobory prób w wyniku robót związanych z opracowaniem „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie” w ramach zadania pn. „Wykonanie Dokumentacji Projektowej w studium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk  z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”, Cześć 2: Odcinek nr 3: Węzeł „Chełm Wschód” (bez węzła) – Dorohusk długość ok. 22,96 km  oraz „Dokumentacji hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne”.

Roboty będą wykonywane na podstawie Projektu Robót Geologicznych, który został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Lubelskiego na wniosek pełnomocnika Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie

Roboty geologiczne będą wykonywane w okresie 17.11.2020 r. – 31.12.2021 r.  pod dozorem uprawnionych geologów.

Jednocześnie informujemy, że Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na przeprowadzenie weryfikacyjnych powierzchniowych badań archeologicznych na trasie drogi ekspresowej S12 na odcinku od obwodnicy Chełma do Dorohuska oraz dodatkowego bufora (po 150 m od osi drogi ), na terenie gmin: Chełm, Kamień, Dorohusk oraz Miasta Chełm.

Call Now Button