Dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”

Gmina Dorohusk pozyskała 35 000 zł z budżetu państwa (całkowita wartość zadania 43 750 zł) dla Szkoły Podstawowej im. Kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku na zakup programów multimedialnych wspierających terapię uczniów  z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz z zaburzeniami procesów uczenia się, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, percepcji wzrokowej, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, z zaburzeniami emocjonalnymi, posługującymi się wspomagającymi metodami komunikacji.

Programy multimedialne wykorzystane zostaną podczas zajęć rewalidacyjnych, terapii logopedycznej i pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć wychowawczych, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się specjalistycznych programów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z niezbędnym sprzętem potrzebnym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Call Now Button