Dofinansowanie na modernizację świetlicy w Turce

Stowarzyszenie Aktywni Silniejsi Ważniejsi podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Turce”.

Przedmiotem operacji jest modernizacja budynku świetlicy w Turce, która przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach operacji zaplanowano prace remontowe wewnątrz budynku obejmujące: wymianę drzwi zewnętrznych, remont pomieszczeń (wyrównanie i pomalowanie ścian, wymiana instalacji oświetleniowej) oraz montaż klimatyzatorów do ogrzewania budynku świetlicy.

W wyniku realizacji operacji zostanie zmodernizowany istniejący obiekt infrastruktury kultury – budynek Świetlicy Wiejskiej w Turce, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału dziedzictwa kulturowego obszaru LGD przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i społecznych, a tym samym zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru LGD.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania oraz kwota dofinasowania wynosi 120 968,92 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Call Now Button