Dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Wsparciem objętym zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych w wysokości:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1 150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – pod warunkiem zgłoszenia w Urzędzie Gminy Dorohusk rodzaju posiadanego ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków – dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r.
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r.

Dla dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę oznaczająca, że po przekroczeniu kryterium dochodowego dodatek osłonowy również przysługuje, ale w wysokości pomniejszonej o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem że dodatek nie może być niższy niż 20 zł.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać maksymalnie do 31 października 2022 r.:

 • na piśmie – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku lub za pośrednictwem poczty
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia br. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia br.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button