Brak przydatności wody do spożycia

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w dniu 29.11.2022 r. w ramach bieżącego nadzoru z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkosz punktów monitoringowych, stwierdził przekroczenia wartości parametru mikrobiologicznego w punktach poboru zlokalizowanych na nowo wybudowanym odcinku sieci Ludwinów-Brzeźno co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym, PPIS w Chełmie wydał w dniu 30.11.2022 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Rozkoszy na odcinku Ludwinów-Brzeźno. 

Jednocześnie PPIS w Chełmie zezwolił na utrzymywanie instalacji wodociągowej na odcinku Ludwinów-Brzeźno w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (do spłukiwania toalet).

Ponownie dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody i przedłożeniu ich PPIS w Chełmie.

Call Now Button