Brak przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. została wydana decyzja znak: NS-HK.9027.3.2.10.2023 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku, zaopatrującego w wodę ok. 3631 mieszkańców miejscowości: Dorohusk, Dorohusk Osada, Okopy, Świerże, Zamieście, Turka, Dobryłówka, Okopy Kolonia, Husynne, Michałówka i Ostrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody: Nr WD/0240/23/Z i Nr WD/0241/23/Z z dnia 22 czerwca 2023 r., próbek wody pobranych 20 czerwca 2023 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku, stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość liczby bakterii z grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zezwala na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody do celów sanitarnych. Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Zarządca Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku podjął już działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Niezwłocznie po dokonaniu działań naprawczych zostaną wykonanie badania jakości wody pozwalające ocenić ich skuteczność.

Podjęte zostały również działania mające na celu zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Call Now Button